คุณกำลังรับฟัง 95.5 Mhz สวท.สุราษฎร์ธานี

กรมกิจการเด็กและเยาวชน ร่วมกับ BGC Glass พัฒนาทักษะด้านฟุตบอลสู่ความเป็นเลิศ

image

นางเตือนใจ คงสมบัติ รองอธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ บริษัท บีจี คอนเทนเนอร์ กล๊าส จำกัด (มหาชน) เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนมีความรู้และทักษะด้านวิชาการ ด้านวิชาชีพ และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ อบรมเพื่อพัฒนาผู้ฝึกสอนให้สามารถนำองค์ความรู้และทักษะไปขยายผลในการพัฒนาเยาวชนได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลพัฒนาทักษะกีฬาฟุตบอลให้เยาวชน และสร้างความร่วมมือความสัมพันธ์อันดี ระหว่างบีจีซี กับสถานสงเคราะห์เยาวชนมูลนิธิมหาราช เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้รับการพัฒนาและต่อยอดต้นทุนชีวิต ต้นทุนทางสังคม เพื่อสร้างเด็กดี เด็กเก่ง ที่จะมีความกล้าและร่วมกันพัฒนาประเทศ

การสร้างโอกาสให้กับเด็กและเยาวชน เป็นสิ่งที่สำคัญ โดยเด็กและเยาวชนจะเป็นทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพ มีศักยภาพ มีความพร้อมทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคมและสติปัญญา ซึ่งเป็นการสร้างโอกาสให้กับเด็กและเยาวชนได้รับการส่งเสริม พัฒนา รวมทั้งให้ได้รับโอกาสในด้านการศึกษา การฝึกอบรมอาชีพการงาน ตลอดจนมีรายได้ สามารถดำรงชีวิตในสังคมเป็นพลเมืองที่ดีและเป็นกำลังของประเทศชาติต่อไป

 

 

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ชลลดา อุทัยเก่า

ผู้เรียบเรียง : ธนพิชฌน์ แก้วกา

แหล่งที่มา : สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย

ข้อมูลกิจกรรม
วันที่จัดงาน
-
ข้อมูลการติดต่อ
-
หมายเลขโทรศัพท์
-
สถานที่จัดงาน
-
ข้อมูลกิจกรรม
วันที่จัดงาน ไม่ระบุ
วันที่รับสมัคร ไม่ระบุ
ค่าใช้จ่าย ไม่มีค่าใช้จ่าย